2016 №2 (19)

Download: 2016 №2 PDF


TRANSPORTMezhenkov, А.V.

3
Voronina, I. F., Sudak, F. M., Podgorny, D.S.

16
Sokolova, N. A.

23


HIGHWAY CONSTRUCTION AND MAINTENANCEAleksandrov, D. Yu.

32


ENVIRONMENTAL PROTECTIONVysotskiy, S. P.

40
Bazayants G.V., Donenko V.D.

49
Simonenko A.P., Bykovskaya N.V., Dmitrenko N.A., Aslanov P.V.

64


ECONOMICS AND MANAGEMENTKapyltsova, V. V., Plotnikova, D. V.

72
Darienko, О. L., Ivanova, K. А.
83