2019 №2 (29)

TRANSPORT
А. N. Dudnikov, N. S. Vinogradov, D. T. Perekalchuk
3
V. V. Bykov, V. E. Voloshin, D. S. Moshul
12
S. V. Nikulshin, V. Yu. Veklichev, S. A. Nosov 20
REGIONAL STRUCTURE IMPROVEMENT OF THE AUTO SERVICE SYSTEM
I. F. Voronina, F. M. Sudak, А. S. Chernetskii, A. I. Matin 27
PREDICTION OF SPARE PARTS CONSUMPTION AT SERVICE CENTERS USING CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS
F. M. Sudak, I. F. Voronina, A. V. Eremin, G. V. Novikov 35
COST OPTIMIZATION TO MANAGE SPARE PARTS RESERVE AT SERVICE CENTERS
HIGHWAY CONSTRUCTION AND MAINTENANCE
T. V. Skrypnik, S. K. Zaiats
42
ENVIRONMENT PROTECTION
А. B. Biriukov, V. V. Varakuta, P. А. Gnitiev
50
S. P. Vysotskiy, О. V. Frunze 59
PHYTOREHABILITATION OF TERRITORIES NEARBY TO HIGHWAYS
S. P. Vysotskiy, N. V. Tsvetkova 66
WATER DESALINATION BY REVERSE OSMOSIS METHOD
M. V. Konovalchik, N. V. Tsvetkova 74
OPERATING EFFICIENCY INCREASE OF THE CLOSED CYCLE OF THE ENTERPRISE WATER SUPPLY DUE TO THE IMPROVEMENT OF THE WATER TREATMENT MEMBRANE TECHNOLOGY
ECONOMICS AND MANAGEMENT
V. V. Pekhtereva, А. О. Mironova
82